Tietosuojaseloste verkkokaupan asiakkaille

1)     Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

L-Fashion Group Oy

Y-tunnus: 0149158-5

PL 55, 15501 Lahti

puh. +358 (0)3 822 111 (vaihde)

 

2)     Tietojenkäsittelijä/palveluntarjoaja

 

SB Ecommerce Group Oy

Y-tunnus: 2624965-6

Aleksanterinkatu 26 A

15140 Lahti

 

3)     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Palveluntarjoaja käyttää tietoja asiakkuuden hoitamiseen sekä liiketoimintojen ja palveluiden kehittämistarkoituksiin. Asiakkuuden hoitamiseen kuuluu tilausten käsittely, toimitus, takuuasiat ja laskutus sekä asiakkuuteen liittyvä viestintä ja sitä koskeva markkinointi. Liiketoimintojen ja palveluiden kehittämistarkoitukset viittaavat käyttökokemuksen parantamiseen, tuotesuositusten antamiseen ja markkinoinnin kohdennukseen. Käsittelyn perusteena on asiakassuhde ja sopimus.

Lisäksi rekisterinpitäjällä, mahdollisella yhteisrekisterinpitäjällä tai sopimuskumppanilla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöllä voi olla oikeus käyttää henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen sekä liiketoiminnan parantaminen muun muassa henkilön suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. Kiellosta huolimatta rekisteröidyille voidaan lähettää tilauksia ja asiakkuutta koskevaa tietoa, joka on välttämätöntä tilausten ja asiakkuuden käsittelemiseksi.  

 

4)     Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietosisältöjä:

·       Etu- ja sukunimi

·       Sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero

·       Maksutapatiedot

·       Tilaushistoria ja yhteydenotot

·       Markkinointiluvat ja -kiellot

Edellä mainittujen tietojen muutostiedot.

 

5)     Tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden syntymisen ja tilauksen yhteydessä.

 

6)     Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa muun muassa verkkokaupan, asiakaspalvelun, asiakasviestinnän, laskutuksen ja markkinoinnin toteuttamista varten rekisterinpitäjän sopimuskumppanille sekä rekisterinpitäjän IT-järjestelmien sopimuskumppaneille. Tällöin tietojenkäsittelystä on huolehdittu osapuolten välisin sopimuksin. Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa mahdollisen yrityskaupan yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun tiedot fyysisesti sijaitsevat yhteistyökumppaneiden Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Mikäli tietoja siirretään EU:n ja ETA -alueen ulkopuolelle, käytetään Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. 

 

7)     Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt työntekijät ja toimeksiannosta/lukuun toimivien yritysten työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä(t) on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

8)     Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa Tietojenkäsittelijälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

SB Ecommerce Group Oy

Aleksanterinkatu 26 A

15140 Lahti

Lisää kuoreen merkintä: tietosuoja-asiat

 

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimisen kannalta tarpeelliset seikat ja varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyys ohjeiden mukaisesti.  

 

9)     Tiedon oikaisu ja poistoa koskevat periaatteet

 

Tietojenkäsittelijä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista siltä osin, kun ei ole olemassa lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoa. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan (pääsääntöisesti noin kuukauden) kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan, kun osapuolet voivat esittää vaatimuksia toisiaan kohtaan asiakassuhteeseen liittyen, tai niin kauan, kun asiakas vastaanottaa markkinointiviestintää. Markkinointiviestintä päätetään, mikäli asiakas ei ole aktiivinen eikä ole reagoinut markkinointiviestintään kolmen vuoden aikana tietojen keräämisestä. Lainsäädäntö (kuten kirjanpito- ja oikeusvaateen vanhenemista koskeva lainsäädäntö) voi asettaa velvollisuuksia käsittelyajoista.

 

10)  Toimintaohjeet, valitukset ja selostetta koskevat muutokset

Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voi myös Tietojenkäsittelijän ohella olla yhteydessä Rekisterinpitäjään olla kirjeitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostilla: dataprotection@luhta.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, voit tämän jälkeen olla myös yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon www.tietosuoja.fi.

Saatamme muuttaa ja päivittää näitä henkilötietojen käsittelykäytänteitä tarvittaessa. Pyydämme tarkistamaan käsittelykäytänteet säännöllisesti.

Rukkastore.fi on Rukka-vaatemerkin virallinen verkkokauppa. Meiltä löydät valikoidun Rukka-malliston, niin sadetakit kuin urheilutakitkin!

Rukan korkealaatuiset, lajikohtaiset urheiluvaatteet ovat intohimoisen liikkujan ykkösvalinta. Toiminnallisuutensa ja käyttömukavuutensa ansiosta ne palvelevat säästä riippumatta. Helteellä ja pakkasella, sateessa ja lumessa, tuulessa ja tuiskussa Rukka auttaa sinua ylittämään itsesi.

#justaddweather